ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezetés

1. Az iSolutions Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: iSolutions Kft.) valamennyi informatikai szolgáltatását a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint végzi, az Ügyfeleivel informatikai szolgáltatások nyújtására létrejött valamennyi szerződésére (a továbbiakban: Szerződés) a jelen ÁSZF irányadó.
Az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételek csak a felek között erre vonatkozóan írásban létrejött megállapodás esetén és csak eseti alapon érvényesülnek.

2. Folyamatos szerződéses kapcsolat (ideértve az ugyanazon ügyféllel, informatikai szolgáltatások tárgyában, azokhoz kapcsolódóan létrejövő eseti szerződéseket is) esetén az ÁSZF alkalmazásáról elegendő a szerződéses kapcsolat kezdetén, egy alkalommal megállapodni.

II. Az iSolutions Kft. jogai és kötelezettségei

1. Az iSolutions Kft. a Szerződés tartama alatt a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése céljából rendelkezésre áll, a felmerülő feladatokat elvégzi és az ehhez szükséges erőforrásokat, így egyes feladatok esetén a megfelelő szakértőt is biztosítja.

2. Az iSolutions Kft. a rendszeres, az informatikai rendszerfelügyelet, a tervezett karbantartás körébe tartozó feladatait a 2.0-ás (Proaktív) és a 3.0-ás (Menedzselt) szolgáltatások esetében az Ügyfél erre vonatkozó bejelentése nélkül (automatikusan) végzi, míg a hibajelenségek, az aktuálisan felmerülő egyedi problémák kezelése tekintetében az Ügyfél erre vonatkozó bejelentése alapján. Az iSolutions Kft. az Ügyfelek bejelentéseinek kezelésére ügyfélszolgálatot (a továbbiakban ún.: Helpdesk) tart fenn.

3. Az iSolutions Kft. az automatikusan végzendő feladatait azok esedékességekor, az eseti problémák megoldása érdekében végzendő feladatokat az ügyféli bejelentéskor kategorizálja és iktatja saját rendszerében, és ennek során a „IT Szolgáltatások Katalógusa” dokumentum és a Szolgáltatási- és Díjtáblázat alapján meghatározza az elvégzendő feladat(oka)t, a feladat(ok) végrehajtását végző személyt/személyeket (végrehajtó) és – óradíjas elszámolású szolgáltatás esetén – a végrehajtás tervezett idejét és díját. Ezekről az adatokról ú.n. „Megrendelési jegyet” (a továbbiakban: Megrendelési Jegy) készít, a Megrendelési Jegy egyedi azonosítót kap. A továbbiakban a szerződés teljesítése során (a felek közötti kommunikációban, az elszámoláskor, a számlázáskor, stb.) a hivatkozás a Megrendelési Jegy azonosítójára történik.
A Megrendelési Jegyet annak egyedi azonosítójával együtt az iSolutions Kft. rögzíti az Ügyfélportálon (lásd.: II.7. pont) és az Ügyfél által tett bejelentés alapján kiállított Megrendelési Jegyet az Ügyfélnek e-mailben is megküldi.

4.1. A II. 3. pont szerinti, az Ügyfélnek e-mailben is továbbított Megrendelési Jegyen meghatározott aktuális feladat(ok) elvégzését az iSolutions Kft. a Megrendelési Jegy Ügyfélnek e-mailen történt továbbításával egyidejűleg megkezdheti. Amennyiben a Megrendelési Jegy szerinti feladatot, hibaelhárítást az iSolutions Kft. elvégezte, úgy jogosulttá válik az elvégzett szolgáltatás ellenértékére.

4.2. A Megrendelési Jegyen rögzített feladat elvégzéséről („készre jelentés”) az iSolutions Kft. e-mailben és az Ügyfélportálon tájékoztatja az Ügyfelet. Az Ügyfél köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a feladat elvégzéséről szóló tájékoztatásnak az Ügyfélportálon való megjelenésétől számított két munkanapon belül meggyőződni arról, hogy az iSolutions Kft. a feladatot megfelelően elvégezte-e (a hibát elhárította-e, stb.). Amennyiben az Ügyfél azt állapítja meg, hogy a feladatot az iSolutions Kft. nem végezte el teljeskörűen, úgy erről a fenti határidő alatt az iSolutions Kft.-t írásban értesíteni köteles. Az iSolutions Kft. e bejelentés alapján köteles a feladat elvégzését megvizsgálni és az esetlegesen még fennálló hibákat, hiányosságokat elhárítani, majd erről az Ügyfelet a fenti módon ismételten tájékoztatni.
Abban az esetben, ha az Ügyfél a feladat elvégzéséről szóló tájékoztatót jóváhagyólag visszaigazolja, vagy arra a fenti határidőben (kettő (2) munkanap) nem reagál, azt a felek úgy tekintik, hogy az Ügyfél a feladat hibátlan és hiánytalan teljesítését elismerte (azaz a teljesítés igazolást kiadta) és erre tekintettel az iSolutions Kft. a havi elszámolásában a Megrendelési Jegyen rögzített feladatot, annak díját teljesítettként feltűntetheti, az Ügyfél tehát ilyen esetben az egyes feladatok szerződésszerű elvégzését, annak elfogadását később nem teheti vitássá.

5. Az iSolutions Kft. mindaddig nem köteles megkezdeni a Megrendelési Jegy szerinti feladat elvégzését, amíg az Ügyfélnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fent vele szemben.

6. Az iSolutions Kft. jogosult arra, hogy az időalapú (óradíjas) elszámolású feladatok esetén, amennyiben a Megrendelési Jegy alapján a feladat(ok) elvégzéséért járó megbízási díj várhatóan és jelentősen túllépi a Szolgáltatási- és Díjtáblázatban rögzített, havonta előre fizetendő előirányzat szerinti összeget, úgy a feladat elvégzését mindaddig ne kezdje meg, ill. ne folytassa, amíg az előre számított megbízási díj fedezetének biztosítására az Ügyfél az iSolutions Kft. által közölt díjat, az iSolutions Kft. számlája alapján meg nem fizette az iSolutions Kft. számlájára.

7. Az iSolutions Kft. abból acélból, hogy az Ügyfél folyamatosan és naprakészen követni, tervezni és esetlegesen módosítani/lemondani tudja a jelen szerződés alapján a iSolutions Kft. által elvégzendő ill. elvégzett feladatokat és az azokkal felmerülő díjakat és költségeket, ún. „Ügyfélportált” (a továbbiakban: Ügyfélportál) hoz létre, melyen az Ügyfél követheti, hogy a tárgyhónapban az iSolutions Kft. az Ügyfél részére milyen feladatokat, mekkora összegű díjazásért végez/végzett.

8. Az Ügyfél informatikai rendszerének bármely elemére vonatkozó háttér karbantartásáról, amennyiben az érinti az Ügyfél által meghatározott és a Szerződés megkötésekor annak 2. sz. mellékletében (Kapcsolattartók) rögzített munkarendet, az iSolutions Kft. előzetesen, e-mailben értesíti az Ügyfelet, hogy a leállítással járó kiesés tervezhető legyen. Amennyiben a karbantartás nem érinti az Ügyfél által előzetesen közölt munkarendet, nem esik annak időszakába, úgy erről a karbantartásról az iSolutions Kft. nem köteles az Ügyfelet előzetesen értesíteni.

9. Az iSolutions Kft. a szerződés teljesítéséhez az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül jogosult más harmadik személyt igénybe venni. Ezen személyért, annak tevékenységéért a iSolutions Kft. úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

III. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

1. A Megrendelési Jegyen rögzített feladat elvégzését az Ügyfél kizárólag akkor és addig jogosult lemondani, ha és ameddig a feladat elvégzését az iSolutions Kft. még nem kezdte meg. Az aktuális feladat vonatkozásában az Ügyfélportál tartalmaz hatályos adatot a Megrendelési Jegyen rögzített feladat aktuális statusáról. Az Ügyfél a Megrendelési Jegyen rögzített feladat(ok) elvégzésére vonatkozó igényéről az iSolutions Kft. honlapján elérhető Ügyfélportálon keresztül és kizárólag az Ügyfélnél a lemondásra feljogosított személy/jogosult által megtett nyilatkozattal mondhat le.

2. Ha a szerződés teljesítése során – a feladat elvégzésének lemondásán kívül (lásd.: III.1. pont) – az egyes Megrendelési Jegyekkel kapcsolatban az Ügyfél részéről annak bármelyik munkatársa, alkalmazottja, megbízottja vagy közreműködője nyilatkozik az iSolutions Kft. felé, úgy azt a Felek az Ügyfél nyilatkozatának tekintik. Az iSolutions Kft. nem köteles azt vizsgálni, hogy a Megrendelési Jeggyel kapcsolatban nyilatkozó személy az Ügyfél belső, vállalati szabályzatai alapján jogosult volt-e a Megrendelési Jeggyel kapcsolatban nyilatkozni.

3. Az Ügyfél az iSolutions Kft. által elvégzendő feladatok teljesítésének idejére, az iSolutions Kft. kezdeményezése alapján előre egyezetett időpontban és időtartamban biztosítani köteles az iSolutions Kft. részére az Ügyfél informatikai rendszeréhez való hozzáférést, szükség esetén az informatikai rendszer munkavégzés alól kivonhatóságát. Az ezen kötelezettség megszegéséből, az iSolutions Kft. feladatainak akadályozásából, késleltetéséből eredő többlet költségeket, károkat az Ügyfél viseli.

4. Az Ügyfél az informatikai rendszere bármely hibája, működési anomáliája esetén köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az incidens súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse, illetve a fenyegető kárveszélyt elhárítsa, amennyiben ezen intézkedések javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek végrehajtását nem igénylik. Az ezen intézkedések Ügyfél általi elmulasztásából eredő károkért az iSolutions Kft. nem tartozik felelősséggel.

5. Az Ügyfél az üzemeltetésre átadott saját informatikai rendszerét az iSolutions Kft.-vel való egyeztetés nélkül nem módosíthatja. Amennyiben ezt a kötelezettségét megszegi, úgy az ebből eredő hibákért, károkért, a rendszer működésének zavaraiért, leállásáért, a helyreállítással felmerülő többletmunkáért az iSolutions Kft.-t nem terheli felelősség. Az ezen okból meghibásodott informatikai rendszer helyreállításának költsége az Ügyfelet terheli.

6. Az Ügyfél által bejelentett hibák mielőbbi behatárolása érdekében az Ügyfél biztosítani köteles, hogy az iSolutions Kft. erre irányuló igénye esetén az iSolutions Kft. munkatársai felvehessék a kapcsolatot az Ügyfél informatikai rendszeréhez kapcsolódó, mások által szállított vagy üzemeltetett eszközök szállítóival, rendszergazdáival vagy szakértőivel. Amennyiben a hiba behatárolásához, elhárításához szükségesnek látszik, úgy az Ügyfél köteles ezen harmadik személyekkel kapcsolatos eljárásokra az iSolutions Kft.-t akként meghatalmazni, hogy az iSolutions Kft. az Ügyfél helyett és nevében – a hibafeltárás és elhárítás körében – minden korlátozástól mentesen eljárhasson. Köteles továbbá az iSolutions Kft.-t felhatalmazni arra, illetve biztosítani azt, hogy az iSolutions Kft. az Ügyfélnek a beszállítóival/alvállalkozóval létrejött megállapodásaiba, szolgáltatási rendjébe betekinthessen.

7.1. Az Ügyfél az iSolutions Kft. alkalmazottait, munkatársait, illetve azokat az informatikus szakembereket, akiket az iSolutions Kft.-n keresztül, a szerződés teljesítése kapcsán ismert meg, sem a szerződés hatályban léte alatt, sem annak megszűnésétől/megszűntetésétől számított egy (1) évig nem alkalmazhatja / nem foglalkoztathatja, kivéve ha erről az iSolutions Kft.-vel külön, írásban megállapodott.

7.2. Az Ügyfél sem a szerződés hatályban léte alatt, sem annak megszűnésétől/megszűntetésétől számított egy (1) évig nem köthet szerződést az iSolutions Kft. alvállalkozóival, beszállítóival és más olyan személyekkel, akiket az iSolutions Kft.-n keresztül, a szerződés teljesítése kapcsán ismert meg, kivéve ha erről az iSolutions Kft.-vel külön, írásban megállapodott.

IV. Informatikai eszközök beszerzése az Ügyfél részére

1. Az Ügyfél eseti megbízással megbízhatja az iSolutions Kft.-t arra, hogy a tevékenységéhez szükséges informatikai eszközök beszerzésében tanácsadással, illetve az eszközök szállítójával/szállítóival való szakmai kapcsolattartásban működjön közre.

Az iSolutions Kft. közreműködése ilyen esetben nem terjed ki arra, hogy az iSolutions Kft. az eszközöket saját maga, saját számlájára szerezze be a szállítótól. A szállítóval való szerződéskötés, az eszközök átadás-átvétele, szállítása és az eszközök vételárának megfizetése kizárólag az Ügyfél kötelezettsége és kockázata körébe tartozik.

Amennyiben az Ügyfél az iSolutions Kft. jelen pont szerinti közreműködésével és az iSolutions Kft. által javasolt szállítótól szerzi be az informatikai eszközt, úgy az iSolutions Kft. a szállítónál eljár annak érdekében, hogy a szállító a mindenkor hatályos nagykereskedelmi listaárán számlázza Ügyfélnek a megvásárolt informatikai eszközöket.

2. Az Ügyfél eseti megrendeléssel megrendelheti az iSolutions Kft.-től, hogy az Ügyfél tevékenységéhez szükséges informatikai eszközöket az iSolutions Kft. szerezze be – saját számlájára – és azokat értékesítse tovább az Ügyfélnek.

Az iSolutions Kft. mindaddig jogosult a jelen pont szerinti megrendelés teljesítését megtagadni, vagy a megrendelést visszautasítani, amíg az Ügyfélnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fent az iSolutions Kft. felé.

(Az iSolutions Kft. tevékenysége az informatikai eszközök beszerzése körében nem terjed a termék előzetes kiválasztására és beszerzést követően annak üzembe helyezésére. Ezeket a feladatokat az iSolutions Kft. részben a Szolgáltatási- és Díjtáblázatban rögzített díjazásért, részben külön megállapodás alapján végzi el az Ügyfél részére.)

Az iSolutions Kft. által a jelen pont szerint, az iSolutions Kft. saját számlájára beszerzett informatikai eszközöket az iSolutions Kft. az általa teljesített nettó beszerzési ár tíz (10) százalékkal megnövelt összegével növelten jogosult az Ügyfélnek továbbszámlázni az eszköz Ügyfélnek való átadásával egyidejűleg, nyolc (8) napos esedékességgel kiállított számlával. Az eszköz átadása az eszköz, mint ingóság birtokbaadását jelenti, függetlenül az eszköz beüzemelésének későbbi időpontjától.

V. Teljesítési határidők

1. Az iSolutions Kft. az előre tervezett feladatait (pl. szerverellenőrzés) az általa ezen feladatok elvégzésének esedékességére előre meghatározott időpontokban és időtartamban végzi el. Az iSolutions Kft. ezen aktuális tevékenységéről és annak időpontjáról az Ügyfél az Ügyfélportálon értesülhet.

2. Az iSolutions Kft. az Ügyfél bejelentése alapján végzendő feladatait a Megrendelési Jegyen közölt határidő alatt végzi el, amennyiben a hibaelhárítás, feladatmegoldás során nem merül fel olyan körülmény, amely előre nem volt látható, tervezhető és amely a hibaelhárítás, feladatmegoldás időtartamát szükségszerűen meghosszabbítja. Amennyiben a Megrendelési Jegyen rögzített határidő bármely fenti ok miatt módosul, úgy erről az iSolutions Kft. az Ügyfelet az Ügyfélportálon értesíti.

3. Az iSolutions Kft. kizárólagos joga, hogy az egyes feladatok elvégzésének sorrendjét, és időtartamát az IT Szolgáltatások Katalógusa és az Ügyfél vonatkozásában mindenkor hatályos Szolgáltatási és Díjtáblázat figyelembevételével meghatározza.

4. Az Ügyfél egy-egy feladat elvégzésével kapcsolatban jelezheti soronkívüliségi igényét az iSolutions Kft.-nek. Ezt az igényt az iSolutions Kft. a Megrendelési Jegyen feltünteti és az igényt lehetőségei szerint igyekszik kielégíteni. A soronkívüli eljárással az iSolutions Kft.-nél többletköltség és részéről extra díjigény keletkezhet, amit az Ügyfél köteles kiegyenlíteni ill. kielégíteni. Soronkívüli eljárásra vonatkozó igényt az Ügyfél és az iSolutions Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés 2. számú mellékletben megjelölt személyektől fogad el az iSolutions Kft.

Soronkívüli eljárás esetén, amennyiben a szolgáltatást a felek között létrejött szerződés szerint az iSolutions Kft. a havi fix díjas keretben nyújtaná, úgy az adott tevékenységre vonatkozóan a díjazás óradíjas alapon kerül elszámolásra azzal, hogy minden megkezdett óra után teljes órát jogosult az iSolutions Kft. számlázni.

Amennyiben a szolgáltatást a felek között létrejött szerződés szerint az iSolutions Kft. óradíjas keretben nyújtaná, úgy az adott tevékenységre vonatkozóan a díjazás dupla óradíjjal kerül elszámolásra azzal, hogy minden megkezdett óra után teljes órát (kétszeres összegben) jogosult az iSolutions Kft. számlázni.

VI. Díjazás, elszámolás, számlázás

1. A fix összegben megállapított havidíjat az Ügyfél az iSolutions Kft. rendelkezésre állásának ellenértékeként akkor is köteles megfizetni, amennyiben a tárgyhónapban az Ügyfél az iSolutions Kft. felé informatikai rendszerével kapcsolatban bejelentéssel nem él, az iSolutions Kft. az Ügyfél részére hibaelhárítást, tanácsadást, vagy más tevékenységet nem végez.

2.1. A fixösszegű havidíjon felül az iSolutions Kft. a Szolgáltatási és Díjtáblázatban az időalapú (óradíjas) feladatokra vonatkozóan rögzített díjazásra jogosult.

2.2. Az iSolutions Kft. tevékenységének időalapú elszámolása (lásd.: VI.2.1. pont) a Szolgáltatási és Díjtáblázatban rögzített óradíjak figyelembevételével, de perc alapon történik, azzal azonban, hogy az egyes feladatok elvégzésére az iSolutions Kft. által felszámított legrövidebb időtartam tizenöt (15) perc.

3. A Szolgáltatási- és Díjtáblázatban rögzítetett havi és óradíjakat az iSolutions Kft. jogosult egyoldalúan, évente egyszer, első alkalommal a Szerződés hatálybalépését követő egy (1) év elteltével, az előző évre vonatkozóan a KSH által közölt inflációs ráta mértékével, a tárgyév január 01. napjára visszamenő hatállyal egyoldalúan módosítani.

4. A megbízási díj az iSolutions Kft. bankszámláján történt jóváírással tekintendő teljesítettnek.
5. A Szerződés hatálya alatt végzett szolgáltatások ÁFA kötelesek, a Szolgáltatási- és Díjtáblázatban feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

6. A Szolgáltatási és Díjtáblázatban óradíjasnak jelölt szolgáltatások díjai

Szerepkör: Óradíj 
 Junior rendszergazda:7.500,- Ft/óra + ÁFA 
 Helpdek:9.000,- Ft/óra + ÁFA 
 Rendszergazda:9.000,- Ft/óra + ÁFA 
 Rendszermérnök:
 12.500,- Ft/óra + ÁFA 
 IT igazgató: 15.000,- Ft/óra + ÁFA 
 Ügyintéző: 9.000,- Ft/óra + ÁFA 
 Szaktanácsadó:13.500,- Ft/óra + ÁFA 

VII. Felelősségkorlátozás

Mentési Kézikönyv, Katasztrófa Kézikönyv, Biztonsági Kézikönyv

1. Az iSolutions Kft. nem vállal felelősséget az Ügyfél informatikai rendszerének használata során keletkező adatvesztésért, sérülésért, profitvesztésért vagy bármilyen üzleti kárért, beleértve a jó hírnevet is, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták, kivéve, ha a kárt szándékos, vagy gondatlan magatartása vagy nem szakszerű munkavégzése okozta. Az iSolutions Kft. minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz az Ügyfél adatainak kritikus helyzetben történő megmentésére, vagy visszaállítására. A iSolutions Kft. az Ügyfél éles üzemű rendszerében semmilyen adatműveletet és a szoftverek megváltoztatását előidéző cselekedetet nem hajt és nem hajthat végre az Ügyfél kérése nélkül.

2. Az iSolutions Kft. az Ügyfél adatvagyonával kapcsolatban, amennyiben az Ügyfél a Mentési Kézikönyvet elkészítteti és folyamatosan aktualizáltatja és felülvizsgáltatja az iSolutions Kft.-vel, az alábbi korlátozott felelősséggel rendelkezik:

2.1. A „Mentési Kézikönyv” rendelkezik (a továbbiakban: Mentési Kézikönyv) arról, hogy az Ügyfél számára mi minősül a számítástechnikai rendszerében tárolt, megóvandó saját adatának és az a rendszerben hol található, valamint ezen adatok mentéséről, visszatöltéséről és archiválásról. A Szerződés teljesítése során az iSolutions Kft. a Mentési Kézikönyvben foglaltak szerint jár el.

2.2. A Mentési Kézikönyv elkészítése az Ügyfél egyszeri költségére az iSolutions Kft. kötelessége, melyhez az iSolutions Kft. kérései alapján az Ügyfél köteles adatot szolgáltatni. A Mentési Kézikönyv rendszeres, éves felülvizsgálata, illetve az Ügyfél bejelentései alapján annak évközbeni módosítása, aktualizálása – az Ügyfél költségviselése mellett – az iSolutions Kft. kötelessége. Az adatmódosítás szolgáltatásának hiányából eredő adatvesztésekért és károsodásokért az iSolutions Kft. nem felel.

2.3. Az iSolutions Kft. az Ügyfél által bizonyított kár összegének megfelelő, de legfeljebb egy (1) havi fix összegű megbízási díjat tartozik az Ügyfélnek kártérítésként megfizetni abban az esetben, ha azért tűnik el adat, mert az iSolutions Kft. nem a Mentési Kézikönyvben leírtak szerint járt el.

3. Katasztrófa helyzetekben, amennyiben az Ügyfél a Mentési Kézikönyvet elkészítteti és folyamatosan aktualizáltatja és felülvizsgáltatja az iSolutions Kft.-vel,az iSolutions Kft. felelőssége az alábbiak szerint korlátozott:

3.1. A „Katasztrófa Kézikönyv” (a továbbiakban: Katasztrófa Kézikönyv) rendelkezik azokról a helyzetekről, amelyek egyik fél hibájára sem vezethetőek vissza és amikor egyetlen felhasználó sem tud bizonyos, az Ügyfél szempontjából kulcsfontosságú informatikai szolgáltatásokat használni (pl. levelezés, internetezés, dokumentumok szerkesztése/megnyitása). Az iSolutions Kft. a Katasztrófa Kézikönyvben foglaltak szerint jár el a szerződés teljesítése során.

3.2. A Katasztrófa Kézikönyv elkészítése az Ügyfél egyszeri költségére az iSolutions Kft. kötelessége, melyhez az iSolutions Kft. kérései alapján az Ügyfél köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás hiányából eredő károkért az iSolutions Kft. nem felel.

3.3. Az iSolutions Kft. az Ügyfél által bizonyított kár összegének megfelelő, de legfeljebb egy (1) havi fix összegű megbízási díjat tartozik kártérítést az Ügyfélnek fizetni abban az esetben, ha az Ügyfelet amiatt éri kár, mert az iSolutions Kft. nem a Katasztrófa Kézikönyvben leírtak szerint járt el.

4. Az iSolutions Kft. a jogosultságok kezelésével kapcsolatban, amennyiben az Ügyfél a Biztonsági Szabályzatot elkészítteti és folyamatosan aktualizáltatja és felülvizsgáltatja az iSolutions Kft.-vel, az alábbi korlátozott felelősséggel rendelkezik:

4.1. A „Biztonsági Szabályzat” (a továbbiakban: Biztonsági Szabályzat) rendelkezik a számítástechnikai rendszerben található adatok, a szoftverek és az eszközök használatát (elvétel, megadás) védő hozzáférési jogosultságokról. Az iSolutions Kft. a Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jár el a szerződés teljesítése során.

4.2. A Biztonsági Szabályzat elkészítése az Ügyfél egyszeri költségére az iSolutions Kft. kötelessége, melyhez az iSolutions Kft. kérései alapján az Ügyfél köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás hiányából eredő károkért az iSolutions Kft. nem felel.

A Biztonsági Szabályzatnak az Ügyfél bejelentései alapján történő módosítása, aktualizálása – az Ügyfél költségviselése mellett – az iSolutions Kft. kötelessége. Az adatmódosítás szolgáltatásának hiányából eredő adatvesztésekért és károsodásokért az iSolutions Kft. nem felel.

4.3. Az iSolutions Kft. az Ügyfél által bizonyított kár összegének megfelelő, de legfeljebb egy (1) havi fix összegű megbízási díjat tartozik kártérítést az Ügyfélnek fizetni abban az esetben, ha az Ügyfelet amiatt éri kár, mert az iSolutions Kft. nem a Biztonsági Szabályzatban leírtak szerint járt el.

5. Az iSolutions Kft. semmilyen körülmények között nem ösztönözi és nem tűri el illegális szoftvermásolatok készítését vagy használatát, ezért illegális szoftvereket nem telepít az Ügyfél szerverére, számítógépeire vagy hálózatára. Az Ügyfél esetleges erre irányuló igényének teljesítését minden esetben megtagadja, ami nem minősül a Szerződés megszegésének.

Amennyiben az Ügyfél saját döntése alapján illegális szoftvert használ, vagy ilyen szoftvert a számítógépes rendszere tartalmaz és ebből kára származik, ezért az iSolutions Kft. felelősséggel nem tartozik.

VIII. Titoktartás

1. A Szerződés teljesítése során bármilyen formában a Felek tudomásukra jutott, a másik Fél érdekkörébe tartozó információ, az adott Fél üzleti titkának minősül. Ennek alapján Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy azokat a legszigorúbb titoktartás szabályai szerint kezelik, vagyis azokat semmilyen formában és semmilyen jogcímen harmadik, kívülálló személyek számára megismerhetővé, hozzáférhetővé nem teszik. Ezen titoktartási kötelezettség különösen a konzultációkon elhangzottakra, a másik fél üzleti kapcsolataira, belső működési rendjére, a rendszer telepítésre és rendszer konfigurációra, a felek tárgyalási és levelezési anyagaira, a Szerződés tartalmára vonatkozik.

2. A fentieken túlmenően a Felek tudomásul veszik, hogy a másik félnek minden olyan tény, adat, információ, megoldás titokban tartásához méltányolható és jogilag védett érdeke fűződik, amelyek a titoktartásra kötelezett Félnek tevékenysége ellátása során jutnak tudomására, és ezek megőrzését a másik Fél, az általa a teljesítésbe bevont alkalmazottai, munkatársai, alvállalkozói vonatkozásában is megtartatni és megtartatni köteles.

3. Felek tudomásul veszik, hogy titoktartási kötelezettségük alól – az hozzájárulásban meghatározott körben és mértékig – csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával mentesülhetnek.

4. Felek tudomásul veszik, hogy titoktartási kötelezettségük megszegése esetén polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

IX. Szellemi tulajdon, Szerzői jog

1. A Szerződés teljesítése során az Ügyfél rendelkezésre bocsátott bármely programalkotás – ideértve a testreszabások során keletkező, szerzői alkotásnak minősülő szoftvertermékeket is – nem kizárólagos és át nem ruházható felhasználói joga illeti meg az Ügyfelet a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jogtulajdonossal kötött szerződésben meghatározott feltételek szerint.

X. Jogviták eldöntése

1. A Szerződéssel kapcsolatos, abból eredő jogvitáikat a felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ezen egyeztetési, egyezségkötési folyamat a vita kezdetétől számított hatvan (60) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II-III. kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

XI. Vegyes rendelkezések

1. A Szerződés érvényesen csak a Felek egyező akaratával, írásban módosítható.

2. Felek az esetleges név- és címváltozásokról, illetőleg a Szerződés teljesítésére kiható minden körülmény megváltozásáról beleértve bármelyik fél fizetőképtelenné válását; ellene vég-, csőd-, vagy felszámolási eljárás iránti kérelem előterjesztését is egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

3. A Szerződés teljes körű vagy részleges engedményezése vagy átruházása csak a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával érvényes.

4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári jog, különösen Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A Szerződésből eredő jogviták eldöntésére a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2013. március