Adatvédelmi tájékoztató

I. Általános rész

1. Bevezetés

Az iSolutions Informatikai Kft. (a továbbiakban: „ISOLUTIONS”) fontosnak tartja az érintettek – különösen a honlapját felkereső és azon keresztül, vagy egyéb fórumokon vele kapcsolatot kezdeményezők – adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az ISOLUTIONS az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [a továbbiakban: „GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

 

2. Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése; az adatfeldolgozás során a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszer és eszköz, valamint a művelet elvégzésének helye nem releváns;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az ISOLUTIONS-zel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;

Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is, amely lehet papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, winchester (Hard Disk Drive), videoszalag, hangszalag;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, így például az adatok gyűjtése, nyomtatványon felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, továbbá fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegjelölés: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak más adatoktól való megkülönböztetése céljából. Kötelező a személyes adat megjelölése, ha annak helyességét vagy pontosságát az érintett vitatja;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, melynek következtében az adatokhoz többé sem az ISOLUTIONS, sem más nem férhet hozzá, illetve az adatokat nem képes helyreállítani;

Adattovábbítás: a személyes adatnak az ISOLUTIONS-től és az érintettől különböző harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Alkalmazott jogszabályok: az ISOLUTIONS adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

  1. GDPR
  2. Infotv.
  3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
  4. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
  5. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése (pl. azonosítóval történő helyettesítése), amelynek következtében további információk (pl. a személyes adat és a helyette alkalmazott azonosító közötti kapcsolatot megteremtő módszer, eljárás leírása) felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre (például az érintettre vagy hozzátartozójára) vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított, vagy azonosítható természetes személyhez az álnevesített személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az ISOLUTIONS a jövőben csak korlátozott módon vagy ideig kezelhesse őket;

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat (pl. arckép, vagy ujjlenyomat), amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását vagy megerősíti a korábban elvégzett azonosítás eredményét;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amely részére a személyes adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy a címzett egyúttal harmadik személy-e;

DM levél (elektronikus direkt marketing levél): az ISOLUTIONS által nyújtott szolgáltatások értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet; Érintett: bármely, egyedileg meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; jelen tájékoztató értelmezés során érintett többek között az isolutions.hu/ weboldalt felkereső és azon keresztül az ISOLUTIONS-zel kapcsolatfelvételt kezdeményező személy;

Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”);

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta (pl. hajszál, nyál- és vizeletminta) elemzéséből ered;

Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli országok;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az ISOLUTIONS-zel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – akár teljes körű, akár egyes adatkezelési műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok (pl. étel allergia vagy intolerancia) és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált – emberi beavatkozás nélküli – kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasági/ pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Személyes adat: az érintettel/ hozzátartozójával kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett/ hozzátartozó neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az ISOLUTIONS által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre/ hozzátartozójára vonatkozó következtetés; Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált állománya, amelyben meghatározott ismérvek alapján hozzáférhetők, kereshetők az adatok;

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja az ISOLUTIONS-nél és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Titkosítás: olyan eljárás, amellyel az adatot egy titkosítási eljárás segítségével olyan szöveggé alakítják át, amit csak az a magánszemély képes olvasni, aki rendelkezik az olvasáshoz – a titkosított adat visszafejtéséhez – szükséges speciális tudással, azaz ismeri a titkosítási kulcsot.

Weboldal: az isolutions.hu/, illetve bármely más, az ISOLUTIONS tulajdonában lévő weboldal.

 

3. Ki az adatkezelő?

  • Neve: iSolutions Informatikai Kft.
  • Székhelye: 2040 Budaörs, Baross utca 89.
  • Cégjegyzékszáma: 13-09-178561
  • Adószáma: 14006119-2-13
  • Adatvédelmi tisztviselő neve: Juhász Viktor
  • Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dpo@isolutions.hu
  • Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 06-1/ 506 09 00
 

4. Melyek az adatkezelés alapvető elvei?

I. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig személyes adatnak minősül, amíg az érintettel kapcsolatba hozható. Az érintettel akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha az ISOLUTIONS, az adatfeldolgozó vagy valamely harmadik személy ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek az érintett és az adat közötti összefüggés megállapításához szükségesek, azaz képes az adat alapján azonosítani az érintettet.

II. Az ISOLUTIONS kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai (az alkalmazott jogszabályok a „Fogalmi meghatározások” között kerültek felsorolásra) által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).

III. Az ISOLUTIONS kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintett, mind az ISOLUTIONS számára érthetők, átláthatók (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztők) legyenek. Az ISOLUTIONS az érintettek irányába a jelen tájékoztató közzétételével, naprakészen tartásával és folyamatos elérhetőségével, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósulásáról.

IV. Az ISOLUTIONS kizárólag a II – IV. fejezetben meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve). Az ISOLUTIONS haladéktalanul tájékoztatja az érintettet új adatkezelési cél alkalmazása esetén.

V. Az ISOLUTIONS csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak (adattakarékosság elve).

VI. Az ISOLUTIONS csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).

VII. Az adatkezelés során az ISOLUTIONS az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).

VIII. Az ISOLUTIONS az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, az illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).

 

5. Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

I. Az ISOLUTIONS által igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az ISOLUTIONS határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az ISOLUTIONS felelős az adatkezeléshez kapcsolódóan az adatfeldolgozó részére adott utasítások jogszerűségéért.

II. Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – az ISOLUTIONS beleegyezése és rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.

III. Az adatfeldolgozó az adatkezelést (pl. annak célját, módját, a kezelt adatok körét) érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ISOLUTIONS utasításai szerint dolgozhatja fel, saját céljára nem használhatja fel őket, a személyes adatokat az ISOLUTIONS rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, az adatfeldolgozás megszűnésekor pedig az ISOLUTIONS részére visszaszolgáltatni vagy helyreállíthatatlanul törölni vagy megsemmisíteni.

Az egyes adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenység részletezése a II – IV. . fejezetben található.

Néhány példa az igénybe vett adatfeldolgozók által alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedésekre:

  • A ZOHO CRM-et üzemeltető ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egyesült Államok) lehetővé teszi az ISOLUTIONS számára, hogy olyan egyedi webes formulákat alkalmazzon, amelyekben kizárólag azok a mezők (pl. név, e-mail cím, cégnév stb.) szerepelnek, amely adatok nélkülözhetetlenek az ISOLUTIONS számára az ügyfélkapcsolatok felépítése és ápolása céljából. A személyes információknak a ZOHO CRM rendszerbe történő rögzítése során a felhasználó manuálisan megjelölheti a szenzitív kezelést igényló mezőket: az ily módon elkülönített mezőkben rögzített adatok kezelése tovább szigorítható (megtiltható pl. az adatok rendszerből történő importálása, vagy harmadik fél szolgáltató által biztosított alkalmazások részére történő továbbítása). A ZOHO Corporation (US) az érintettek személyes adatainak a rendszerbe történő feltöltésétől kezdve AES 256 titkosítást alkalmaz az adatok titokban tartására. A ZOHO CRM rendszerben végzett felhasználói tevékenységek naplózásra kerülnek, így utólag ellenőrizhető, hogy melyik felhasználó, milyen adatokhoz fért hozzá, illetve milyen változtatásokat hajtott végre az adatokon. Az érintettek a hozzáférési, illetve a helyesbítési jogukat (a jogosultságokról részletek a 8.1. és a 8.2. fejezetben találhatók) akár a ZOHO CRM ügyfélportáljához való közvetlen hozzáféréssel is gyakorolhatják. A korlátozás jogának gyakorlása esetén a ZOHO CRM-ben tárolt ügyféladatok zárolhatók annak érdekében, hogy azokon semmilyen műveletet se lehessen végrehajtani az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt. A ZOHO CRM-ből történt törlés esetén a rendszer felhasználója értesítést kap, amennyiben olyan adatokat kíván ismét rögzíteni, amelyek korábban törlésre kerültek: nem fordulhat tehát elő, hogy azon érintett adatai, akinek az adatai törlésre kerültek, véletlenül ismét felvitelre kerülnek a rendszerbe. Az érintetti jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében, a ZOHO CRM-ben az egyes érintetti kérelmek kezelésének állapota is folyamatosan nyomon követhető az ISOLUTIONS által, melynek köszönhetően nem marad megválaszolatlanul, illetve visszajelzés nélkül egyetlen érintetti kérdés, vagy kérés sem. A ZOHO CRM-ben tárolt adatok a rendszer használatára vonatkozó megállapodás megszűnését követően hat hónappal az aktív adatbázisból, míg további három múlva a mentésekből is helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. A ZOHO CRM-et üzemeltető ZOHO Corporation (US) ISO27001:2013 and SOC 2 Type II tanúsítással rendelkezik.
  • A Weboldal tárhelyszolgáltatója, a Tárhely.eu.Kft. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések részletes leírása hozzáférhető a https://tarhely.eu/ oldal „Adatvédelem” menüpontja alatt letölthető Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat I. Függelékében, melynek címe „Részletes technikai intézkedések leírása a Társaság szerződéses partnerei részére végzett adatfeldolgozási (különösen domain regisztrációs, adattárolási /tárhely/, webhoszting, VPS felhő-szolgáltatások) tevékenysége során és kizárólag az adatfeldolgozási tevékenység ellátása kapcsán, illetve a személyes adatok védelme érdekében”.
 

6. Milyen intézkedésekkel garantálja az ISOLUTIONS az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

I. Az ISOLUTIONS az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintett magánszférájának legmagasabb szintű védelmét.

II. Az ISOLUTIONS, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

III. Az ISOLUTIONS megfelelő intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás, álnevesítés – védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technológia (pl. adattárolásra használt IT megoldás) megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

IV. Az ISOLUTIONS a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

V. Amennyiben az ISOLUTIONS automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különösen a profilalkotást – vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek során az ISOLUTIONS és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

  1. a jogosulatlan adatbevitel felismerését és megakadályozását;
  2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely címzettek részére továbbították vagy továbbíthatják;
  4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

VI. Az ISOLUTIONS és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az ISOLUTIONS azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene számára.

 

7. A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?

I. A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik országban lévő, az érintetten és az ISOLUTIONS-ön kívüli – személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.

II. EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi előírások alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. Az ISOLUTIONS személyes adatot nem EGT tagállamba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező érvényű határozata azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linken található).

III. Az érintett hozzájárulása, illetve a célországra vonatkozó megfelelőségi határozat hiányában személyes adat az alábbi esetekben továbbítható EGT-n kívüli országba:

1. A NAIH külön engedélye nélkül

a, vállalatcsoportokra vonatkozó ún. kötelező erejű vállalati szabályok (binding corporate rules) alapján;

b, a címzettel az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek (elérhetők az alábbi oldalon) aláírása esetén;

c, a NAIH által jóváhagyott általános szerződési feltételek alkalmazása esetén;

d, szakmai szervezetek (pl. szakmai kamarák, egyesületek) által előkészített magatartási kódex alkalmazása esetén;

e,tanúsítás alkalmazása esetén.

2. A NAIH egyedi jóváhagyásával az ISOLUTIONS vagy az adatfeldolgozó és a harmadik országbeli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a személyes adatok címzettje között létrejött egyedi szerződéses kikötések alkalmazása esetén.

3. Egyedi esetekben az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

a, az érintett kifejezett hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat, illetve az előzőekben hivatkozott (NAIH jóváhagyáshoz kötött, vagy anélkül is igénybe vehető) garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról;

b, az adattovábbítás az érintett és az ISOLUTIONS közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;

c, az adattovábbítás az ISOLUTIONS és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;

d, az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges; az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges;

e, az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme (például életveszély elhárítása) miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;

f, a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

Az ISOLUTIONS felhívja az érintettek figyelmét, hogy az Európai Unió Bírósága 2020. július 16-án publikált ítéletével érvénytelennek nyilvánította az Európai Unión kívüli – így különösen az egyesült államokbeli – partnerek részére történő adattovábbítás jogalapjának egyik pillérét, az ún. Adatvédelmi Pajzs Egyezményt, míg az egyesült államokbeli partnerek által jellemzően alkalmazott másik pillér, az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek további alkalmazását kiegészítő jellegű szervezési és technológiai intézkedések bevezetéséhez kötötte. Az ISOLUTIONS folyamatosan monitorozza a partnereit és ellenőrzi, eleget tesznek-e a megváltozott adattovábbítási követelményeknek és kizárólag abban az esetben tartja fenn velük a kapcsolatot, ha a továbbított adatokat továbbra is az európai sztenderdeknek megfelelő szintű biztonsággal kezelik.

Az adattovábbítások címzettjeiről részletes információk érhetők el a tájékoztató II. – IV. fejezetében.

 

8. Melyek az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai és miként érvényesíthetők?

Az érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján az ISOLUTIONS-től

I. tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről (az ún. hozzáférés joga),

II. kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését,

III. kérheti a személyes adatai másik adatkezelőhöz hordozását (ez az ún. adathordozhatósághoz való jog),

IV. kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett továbbá

I. tiltakozhat az adatkezelés ellen,

II. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki,

III. bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a korlátozás és a tiltakozás jogát az érintett által még életében megjelölt meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazott kijelölésére vonatkozó nyilatkozatot az érintettnek kell eljuttatni az ISOLUTIONS-höz. Meghatalmazott hiányában a helyesbítés és a tiltakozás jogát, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törlés és a korlátozás jogát az érintett közeli hozzátartozója (a házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint testvére) gyakorolhatja.

Az ISOLUTIONS az elhunyt érintett jogait gyakorolni kívánó meghatalmazottat, illetve közeli hozzátartozót személyazonosságának, valamint az érintett halálának és a halál időpontjának igazolására hívja fel. A halál tényének és időpontjának igazolására kizárólag halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halál tényét megállapító bírósági határozat fogadható el: ezek hiányában az ISOLUTIONS a meghatalmazott, illetve a közeli hozzátartozó kérelmét nem teljesíti.

8.1. Az érintett tájékoztatása (a hozzáférés joga)

I. A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rendszerekhez való közvetlen hozzáférés lehetőségét jelenti, hanem azt, hogy az érintett kérelmére az ISOLUTIONS tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen,

  1. milyen célból kezeli az adatokat,
  2. kiknek továbbítja őket,
  3. mennyi ideig tárolja az adatokat (ha a tárolási idő nem határozható meg előzetesen, akkor a tárolási idő meghatározásának szempontjairól),
  4. milyen forrásból jutott hozzá az adatokhoz (ha nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte őket), történik-e automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is), ha igen, mi az automatizált döntéshozatal, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
  5. az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére; ha igen, milyen garanciák mellett (a lehetséges garanciák körét a 7. fejezet részletezi).

II. Az ISOLUTIONS a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.

III. Az ISOLUTIONS a kezelt adatok másolatát első alkalommal ingyenesen, azt követően a másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhetővé az érintett számára.

8.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése

I. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak és a valóságnak megfelelő személyes adat az ISOLUTIONS rendelkezésére áll, a személyes adatot az ISOLUTIONS helyesbíti, kiegészíti; egyéb esetekben a helyesbítésre az érintett kérése alapján, a helyes adat megadását követően kerülhet sor.

Az ISOLUTIONS törli a személyes adatot, ha

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely cél elérése érdekében azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  2. az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  3. az érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a kezelése jogellenes, jogszabályba ütköző módon történik,
  5. a személyes adatokat az ISOLUTIONS-re alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
  6. zt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az adatok megőrzési idejét II – IV. fejezet rögzíti.

III. Ha az ISOLUTIONS nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

IV. Az ISOLUTIONS megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

V. Az ISOLUTIONS a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8.3. Az adathordozhatóság

I. Az érintett kezdeményezheti az ISOLUTIONS-nél a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban (például Excel vagy .txt kiterjesztésű fájlban) történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy az ISOLUTIONS ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha

  1. az adatkezelés automatizált módon történik
  2. és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy a munkaszerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

8.4. Az adatkezelés korlátozása

I. Az ISOLUTIONS az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén az adatkezelés módját vagy időtartamát illetően korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését:

  1. az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az ISOLUTIONS ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,
  2. az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri az ISOLUTIONS-től,
  3. az ISOLUTIONS-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását az ISOLUTIONS-től,
  4. az érintett tiltakozott az ISOLUTIONS vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.

II. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.

III. Az ISOLUTIONS a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező az érintettet.

8.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

I. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az ISOLUTIONS vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (az adatkezelések jogalapjai a II. – IV. fejezetben találhatók), kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára történik.

II. Ha az ISOLUTIONS a tiltakozást megalapozottnak tartja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.6. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogosultságok

A tájékoztató II – IV. fejezetei nyújtanak információkat arról, hogy az ISOLUTIONS alkalmaz-e, ha igen, mely esetekben emberi beavatkozás nélküli döntéshozatalt. Amennyiben erre sor kerül, az automatizált döntésre az alábbiak vonatkoznak.

I. Az érintett kezdeményezheti az ISOLUTIONS-nél, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált – emberi beavatkozás nélküli – adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés

  1. az érintett és az ISOLUTIONS közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
  2. meghozatalát az ISOLUTIONS-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,
  3. az érintettnek az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul

azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben az ISOLUTIONS az érintett részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.

II. Az ISOLUTIONS az érintett különleges adatai esetében kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

8.7. A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett az ISOLUTIONS 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében az ISOLUTIONS nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Az érintetti jogosultságok gyakorlásának egyéb kérdései

I. Az ISOLUTIONS indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás iránti, illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettségét és az ISOLUTIONS-höz érkezett kérelmek számát figyelembe véve a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az ISOLUTIONS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint szintén elektronikus úton adja meg az ISOLUTIONS, kivéve, ha az érintett azt más formában kéri.

II. A jelen pontban részletezett tájékoztatásért és/ vagy intézkedések megtételéért az ISOLUTIONS csak abban az esetben számíthat fel észszerű díjat vagy tagadhatja meg a tájékoztatást, illetve az intézkedés megtételét, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

III. A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén az ISOLUTIONS jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A személyazonosság igazolásához kizárólag az ISOLUTIONS által ismert személyes adatok kérhetők el. Az ISOLUTIONS válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

IV. Ha az érintett nem ért egyet az ISOLUTIONS döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

V. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

VI. Ha az érintett sérelmezi, ahogyan az ISOLUTIONS az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először az ISOLUTIONS-t keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

VII. Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, http://E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9. Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?

I. Az ISOLUTIONS kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszerűek legyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

II. Az ISOLUTIONS az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti az érintett részére.

III. Ha az ISOLUTIONS az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsági előírások megszegésével az érintett személyiségi jogát (pl. képmáshoz vagy hangfelvételhez fűződő jogát) is megsérti, az érintett az ISOLUTIONS-től sérelemdíjat is követelhet.

IV. Az érintettel szemben az ISOLUTIONS felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is.

V. Az ISOLUTIONS nem köteles kártérítést, illetve sérelemdíjat fizetni az érintett részére, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

II. Az isolutions.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelés megnevezése:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése
 

Adatkezelés célja:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: kapcsolatfelvétel és szerződéskötés előkészítése a leendő megrendelővel, a szerződéskötést követően a teljesítéssel kapcsolatos kérdések egyeztetése
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: kapcsolatfelvétel és szerződéskötés előkészítése a leendő megrendelővel, a szerződéskötést követően a teljesítéssel kapcsolatos kérdések egyeztetése
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: kapcsolatfelvétel és szerződéskötés előkészítése a leendő megrendelővel, a szerződéskötést követően a teljesítéssel kapcsolatos kérdések egyeztetése
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a leendő megrendelővel történő szerződéskötés előkészítése érdekében a szakmai tapasztalat alátámasztása
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: naplóadatok megőrzésez és utólagos ellenőrzése a biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében
 

Adatkezelés jogalapja:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a szerződéskötést megelőzően az adatkezelő jogos érdeke, a szerződés teljesítése során az adatkezelkő jogos érdeke, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a szerződéskötést megelőzően az adatkezelő jogos érdeke, a szerződés teljesítése során az adatkezelő jogos érdeke, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a szerződéskötést megelőzően az adatkezelő jogos érdeke, a szerződés teljesítése során az adatkezelő jogos érdeke, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: az adatkezelő jogos érdeke
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: az adatkezelő jogos érdeke
 

Adatfeldolgozó neve, címe:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egyesült Államok); Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.)
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egyesült Államok); Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.)
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egyesült Államok); Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.)
 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a ZOHO CRM-ben történő adattárolás, a CRM rendszerrel kapcsolatos technikai helpdesk tevékenység ellátása során a tárolt adatokhoz hozzáférés, az adatok törlése a CRM-ből
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a ZOHO CRM-ben történő adattárolás, a CRM rendszerrel kapcsolatos technikai helpdesk tevékenység ellátása során a tárolt adatokhoz hozzáférés, az adatok törlése a CRM-ből
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a ZOHO CRM-ben történő adattárolás, a CRM rendszerrel kapcsolatos technikai helpdesk tevékenység ellátása során a tárolt adatokhoz hozzáférés, az adatok törlése a CRM-ből
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a ZOHO CRM-ben történő adattárolás, a CRM rendszerrel kapcsolatos technikai helpdesk tevékenység ellátása során a tárolt adatokhoz hozzáférés, az adatok törlése a CRM-ből
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: tárhelyszolgáltatás nyújtása
 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: e-mail cím
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: név, e-mail cím
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: név, e-mail cím
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: név A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: a
  5. Weboldalt felkereső által használt böngésző típusa, verziója, az operációs rendszer típusa, verziója
 

Az adatkezelés időtartama:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt bizonylat megőrzési határidőig
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt bizonylat megőrzési határidőig
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (169. §) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (78. §) által előírt bizonylat megőrzési határidőig
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: az érintett tiltakozásáig A
  5. Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: a rögzítéstől számított legfeljebb 14 hónapig
 

Adatok forrása:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: közvetlenül az érintettől felvett
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: közvetlenül az érintettől felvett
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: közvetlenül az érintettől felvett
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: közvetlenül az érintettől felvett vagy a referenciát adó által megadott
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: a Weboldal látogatója
 

Az ISOLUTIONS-ön kívüli adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egesült Államok) és a ZOHO Group bármely tagja (a tagok listája elérhető az alábbi linken: https://www.zoho.com/privacy/zoho-group.html)
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egesült Államok) és a ZOHO Group bármely tagja (a tagok listája elérhető az alábbi linken: https://www.zoho.com/privacy/zoho-group.html)
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egesült Államok) és a ZOHO Group bármely tagja (a tagok listája elérhető az alábbi linken: https://www.zoho.com/privacy/zoho-group.html)
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: ZOHO Corporation (US) (4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588, Egesült Államok) és a ZOHO Group bármely tagja (a tagok listája elérhető az alábbi linken: https://www.zoho.com/privacy/zoho-group.html) A
  5. Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: nem releváns
 

Az adattovábbítás jogalapja:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: adatkezelő jogos érdeke
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: adatkezelő jogos érdeke
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: adatkezelő jogos érdeke
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: adatkezelő jogos érdeke
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: nem releváns
 

Érintettek köre:

  1. A „Felhő legyen veled” elnevezésű rendezvényre jelentkezők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: kapcsolatfelvételt kezdeményező nevében eljáró személy
  2. A „Felhő felmérés”-t kitöltők adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: kapcsolatfelvételt kezdeményező nevében eljáró személy
  3. A „gondolatébresztő konzultáció”-ra időpontot foglalók adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: kapcsolatfelvételt kezdeményező nevében eljáró személy
  4. Referenciát adó ügyfelek képviselői adatainak rögzítése, tárolása, megsemmisítése: referenciát adó által megnevezett kapcsolattartó
  5. A Weboldal felkeresése során létrejövő technikai adatok kezelése: a Weboldalra látogató személy
 

A tevékenység ellátása során történik-e profilozás (például annak érdekében, hogy az érintettekkel kapcsolatban döntéseket hozzanak, megjósolják a viselkedésüket, személyes preferenciáikat vagy magatartásukat, viselkedésmintájukat felrajzolják)?

  • nem releváns
 

A profilozáshoz alkalmaz automatizált technológiá(ka)t az ISOLUTIONS?

  • nem releváns

III. A Weboldalon használt sütik

Az ISOLUTIONS vagy az általa igénybe vett külső szolgáltató a felhasználó böngészésre használt eszközén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy sütit) helyez el, vagy ehhez hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy a böngésző „megjegyezzen” bizonyos információkat a látogatóról. A cookie-k alkalmazásának célja lehet:

  • a Weboldal funkcionalitásának monitorozása és folyamatos fejlesztése,
  • a Weboldal működése során fellépő technikai problémák (pl. a böngészés lassulása, a Weboldal elérhetetlensége stb.) azonosítása és kezelése,
  • a használati szokásokra (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, a honlapon böngésző egyéni beállításainak megjegyzése stb.) jellemző és a felhasználói igényekre vonatkozó információk gyűjtése és elemzése.
 

A cookie célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelésének érdekében. Az ISOLUTIONS törekszik arra, hogy olyan cookie-kat és hasonló technológiai eszközöket alkalmazzon, illetve olyan szolgáltatóktól vegyen igénybe ilyen eszközöket, amely eszközök, illetve szolgáltatók a Weboldal látogatóinak, mint homogén csoportnak a felhasználási szokásairól gyűjtenek adatokat a látogatói viselkedésminták, igények rögzítésével, nem pedig a felhasználóról, mint egyénről.

A látogató dönti el, hogy hozzájárul-e a célok szerint kategóriákba sorolt sütik használatához. Ez alól kivételt képeznek a Weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen – ún. “elengedhetetlen” – sütik, amelyeket az ISOLUTOINS látogató hozzájárulása nélkül is elhelyezhet a böngészésre használt eszközön. Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy mindez kizárólag azért történik, hogy az ISOLUTIONS lehetővé tegye a Weboldal használatát.

Más, például a “beállítások” kategóriába tartozó sütik segítenek a Weboldalnak megőrizni a látogató beállításait (pl. jelszó, kiválasztott nyelv stb.). A “statisztikai” kategóriába sorolt sütik segítséget nyújtanak az ISOLUTIONS-nek a Weboldal népszerű és kevésbé népszerű funkcióinak, valamint a látogatói aktivitások (pl. egy-egy menüpontban eltöltött időtartam stb.) feltérképezésében, míg a “marketing” sütik lehetővé teszik, hogy az ISOLUTIONS személyre szabott ajánlatokkal keresse meg a látogatót.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan engedélyezhető új cookie-k elfogadása, vagy
  • hogyan adható utasítás a böngészőnek arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 

A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:

 

A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan bővítmények használata, mint például a Ghostery, az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a cookie-k és hasonló technológiák települését a böngészésre használt eszközön.

A Weboldal működéséhez elengedhetetlen cookie-k alkalmazásának tiltásával/ blokkolásával a látogató tudomásul veszi, hogy a sütik nélkül a Weboldal nem teljes értékű, előfordulhat, hogy akár a teljes Weboldal vagy annak meghatározott részei egyáltalán nem működnek.

Ha a látogató által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

A Weboldalon elhelyezett sütikről részletes tájékoztatás a Weboldal használatának megkezdésekor pop-up ablakban megjelenő alkalmazásban (ún. süti bannerben vagy süti falon) érhető el. A sütibeállítások mentését követően a banner az alábbi linkre kattintva érhető el ismét, így akár a korábbi beállítások is módosíthatók: iSolutions sütikezelés

IV. A központi telefonszámra (06 1/ 50-60-900) érkező, illetve a központi telefonszámról indított hívásokkal kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés megnevezése:

  • a központi telefonszámra és annak mellékeire érkező, valamint ezen számokról indított telefonhívások rögzítése és tárolása, a rögzített hívások visszahallgatása, a hangpostán (a hívott fél elérhetetlensége, továbbá munkaidőn túli hívás esetén hangposta üzenet hagyható az ISOLUTIONS részére, míg az ügyeleti telefonszámokra indított hívások estén csak hangposta üzenet hagyható az ISOLUTIONS-nek) hagyott üzenetek megőrzése és visszahallgatása
 

Adatkezelés célja:

  • az ISOLUTIONS megrendelői, ügyfelei, valamint szerződéses partnerei (például beszállítók) által a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, azonnal meg nem válaszolható, további tisztázást igénylő (például közvetlenül az ISOLUTIONS által nyújtott informatikai szolgáltatással, vagy számlázással összefüggő) kérdések megválaszolása, ügyfélpanaszok kezelése
  • az ügyfélpanaszok tartalmának pontos rögzítése a későbbiekben felmerülő viták során az ISOLUTIONS álláspontjának alátámasztása érdekében
  • a hibabejelentés kivizsgálása érdekében tett intézkedések utólagos ellenőrzése
  • a hangfelvételek felhasználása a hívásokat kezelő munkavállalók képzése érdekében
 

Adatkezelés jogalapja:

  • az ISOLUTIONS megrendelői, ügyfelei, valamint szerződéses partnerei (például beszállítók) által a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, azonnal meg nem válaszolható, további tisztázást igénylő (például közvetlenül az ISOLUTIONS által nyújtott informatikai szolgáltatással, vagy számlázással összefüggő) kérdések megválaszolása, ügyfélpanaszok kezelése” cél esetén: az ISOLUTIONS jogos érdeke, hogy az ügyfeleivel, megrendelőivel, illetve partnereivel kötött megállapodásokat kifogástalan, az ügyfél, illetve a szerződő partner által elvárt minőségben teljesítése; a szerződés teljesítésének része többek között a felmerült ügyféligények kielégítése, a nyújtott szolgáltatással, vagy a számlázással kapcsolatos kérdések megválaszolása, a felmerült panaszok kezelése
  • ” az ügyfélpanaszok tartalmának pontos rögzítése a későbbiekben felmerülő viták során az ISOLUTIONS álláspontjának alátámasztása érdekében” cél esetén: az ISOLUTIONS jogos érdeke, hogy az általa vitatott panaszokkal kapcsolatban bizonyítékokat őrizzen meg és használjon fel a saját álláspontjának alátámasztása céljából
  • “a hibabejelentés kivizsgálása érdekében tett intézkedések utólagos ellenőrzése” cél esetén: az ISOLUTIONS jogos érdeke, hogy a szolgáltatásai fejlesztése érdekében utólagosan ellenőrizze a hibabejelentések kivizsgálása érdekében tett intézkedéseket
  • “a hangfelvételek felhasználása a hívásokat kezelő munkavállalók képzése érdekében” cél esetén: az ISOLUTIONS jogos érdeke, hogy ügyfelei minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében a hívásokat kezelő munkavállalóit valós ügyféligények és -panaszok bemutatásával és azok feldolgozásával képezze
 

Adatkezelés jogalapjának megnevezése:

  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 

Adatfeldolgozó neve, címe:

  • OPENNETWORKS Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em.)
 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

  • Az adatfeldolgozó a központi telefonszámra, valamint annak mellékeire érkező, illetve ezekről indított hívásokat rögzíti, és 60 napig tárolja saját rendszerében, majd 60 nap elteltével áttölti a rögzített hangfájlokat az ISOLUTIONS által biztosított tárhelyre, egyúttal a saját tárhelyéről törli őket. A 60 napos megőrzési időn belül az adatfeldolgozó az ISOLUTIONS kérése alapján letölti a tárhelyéről és az ISOLUTIONS rendelkezésére bocsátja a rögzített hangfájlokat.
 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

  • a rögzített hívások esetében: hívószám (amennyiben konkrét, meghatározott személyhez rendelt), hívott szám (amennyiben konkrét, meghatározott személyhez rendelt), a hívásban résztvevők hangfelvétele, a hívás során elhangzott személyes adatok
  • a hangposta üzenetek esetében: a hívó neve, telefonszáma és az üzenetben esetlegesen elhangzó személyes adatok
 

Adatok forrása:

  • az ISOLUTIONS ügyfelének, partnerének hívást kezdeményező, illetve hívást fogadó kapcsolattartója, az ISOLUTIONS hívást kezdeményező, illetve hívást fogadó munkatársa
 

Az ISOLUTIONS-ön kívüli adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe:

  • nem releváns
 

Az adattovábbítás jogalapja:

  • nem releváns
 

Érintettek köre:

  • az ISOLUTIONS ügyfelének, partnerének hívást kezdeményező, illetve hívást fogadó kapcsolattartója, az ISOLUTIONS hívást kezdeményező, illetve hívást fogadó munkatársa
 

A tevékenység ellátása során történik-e profilozás (például annak érdekében, hogy az érintettekkel kapcsolatban döntéseket hozzanak, megjósolják a viselkedésüket, személyes preferenciáikat vagy magatartásukat, viselkedésmintájukat felrajzolják)?

  • nem releváns
 

A profilozáshoz alkalmaz automatizált

  • nem releváns